#

3. SANAT VE TASARIM EĞİTİMİ
SEMPOZYUMU ve ÇALIŞTAYI
“DİJİTAL ÇAĞDA SANAT VE TASARIM”


Özet gönderimin son tarihi 10 Ekim 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.21. Yüzyıl bilgiyi yöntemle birleştiren ve yorumlama yeteneğini ürüne dönüştüren çağdaş sanat ve tasarım eğitiminin en üst noktaya geldiği bir dönemdir. Temel ve uygulamalı bilimlerin veri üretiminde teknoloji, toplumsal etkilerin çözümlenmesinde bir araç olarak değerlendirilmektedir. Böylelikle yaratıcı süreçlerin temelini oluşturan sanat ve tasarım, teknolojik gelişmelerden doğrudan etkilenen, üretim süreçlerini bu teknolojik kazanımları kullanarak yenileyen ve ürünlerini toplumsal yaşama doğrudan aktaran alanlardır. Sanat ve tasarım alanları teknolojik süreçler içerisinde kullanıcı, yaratıcı, üretici ve eğitici başlıkları altında etkin biçimde var olmaktadır.

Sempozyum, teknoloji çağında ve teknolojik süreçlerle birlikte; Sanat ve Tasarım alanlarındaki disiplinlerin üretim biçimlerindeki farklılıkları, değişimleri, yeni üretim biçimlerini ve ürünlerini, sosyal ve toplumsal süreçleri ile birlikte irdelemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda çağdaş sanat ve tasarım eğitiminin içeriğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 3. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu farklı disiplinleri bir araya getirerek, teknoloji çağında sanat ve tasarım alanlarında önemli bir tartışma ortamı yaratacak; ortak-ayrışan sorunları ve çözümleri belirleyecek; eğitmenler, sanatçılar ve tasarımcılar için önemli bir kaynak oluşturacaktır.Sempozyumun Amacı:


Sempozyum;

Sempozyumun Hedefleri:

3. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu dijital çağda tasarım kavramını, gelişen tasarım süreçlerini, tasarım araçlarını sorgularken, tasarım ve uygulama sürecinde karşılaşılan sorunları ve çözümleri irdelemek, geleceğe ilişkin yeni bakış açıları ortaya koymak hedefini taşımaktadır.

Farklı alanlardan bilgilenme sürecinde ortaya çıkan sorunların ve olası çözüm önerilerinin bir tartışma ortamında değerlendirilmesi; kültürel değerler ve bilişim döneminin talepleri doğrultusunda gelişen yeni teknolojilerle biçimlenen yeni yöntemlerin ele alınması sempozyumun ana hedeflerindendir.

Sempozyum, üniversiteler, kamu kuruluşları, eğitim üzerine çalışan enstitüler, müzeler ve benzer kurumların teknoloji çağında tasarım kavramına yaklaşımlarını belgeleyecektir. Bu bağlamda, sempozyumun başlıklarının; sanat ve tasarım eğitimine ilişkin tüm görsel, teorik ve uygulamalı bilim alanlarını ve konularını kapsaması hedeflenmektedir.Sempozyuma Kimler Katılabilir:

Sempozyum sanat, tasarım ve eğitimi alanları ile ilişkili tüm disiplinlere açıktır.


Katılım Formu için tıklayınız.

Özet formatı için tıklayınız.


Sempozyum Katılım Ücret:

Ödeme Tarihi: 26 Kasım - 10 Aralık
Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi: 250 TL
Araştırma görevlileri ve lisans üstü öğrencileri: 150TL
Katılım ücretini yatıran katılımcılar Online bildiri sunabilirler.
Katılım ücretine bildiri kitabı, yemek ve ikramlar dahildir.Kurullar için tıklayınız.

Sempozyum Takvimi

10 Ağustos 2018 Sempozyumun İlanı

10 Ekim 2018 Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi
12 Ekim 2018 Kabul edilen Bildiri özetlerinin ilanı
18 Kasım 2018 Bildiri tam metinlerinin son gönderilme tarihi

26 Kasım 2018 Kabul edilen bildiri tam metinlerinin duyurulması (e-posta ile kabul mektuplarının gönderiminin başlaması)

19-20-21 Aralık 2018 3. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu ve Çalıştayı

Bildiri özetlerinde, çalışmanın konusu, amacı, veri toplama araçları, araştırma yöntemi, analiz gibi konulara ve çalışmanın bulgu ve/veya sonuçlarına dair bilgilere yer verilmelidir.

Bildiri özet metni en fazla 400 kelime olmalı, çalışma ile ilgili en fazla beş anahtar kelime içermelidir.
Bildiri özetinde başlık (Türkçe ve İngilizce-büyük harf Arial14 punto) , yazar(lar) adı-soyadı, çalışılan kurum, yazışma adresi, telefon, e-mail adresi yer almalıdır. Bildiri özeti tek satır aralığında, iki yana yaslı ve başlıklar hariç diğer yazılar Arial 11 punto olarak yazılmalıdır.
Tam metinler, resim ve çizimler dahil olmak üzere 6-10 sayfa arası olacaktır.
Tam metinler bildiri kitabı olarak basılacaktır.
Bildiri metninin kabul edildiğine dair bilgi e-posta ile yazar(lar)a gönderilecektir.
Bildiri metinleri aşağıdaki e-posta adresine gönderilecektir.

sanattasarimegitimi2018@baskent.edu.tr

SEMPOZYUM ANA BAŞLIKLARI

Dijital Çağda;

 • 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi;

  1A. Dijital Teknolojilerin Yeri ve Önemi
  1B. Dijital Teknolojilerin Getirdiği Olanaklar
  1C. Yeni Nesil Uygulamalar
  1D. Değişen Derslikler ve Donanımlar
  1E. Dijital Uygulama Teknolojileri
  1F.Yenilikçi Yaklaşımlar
  1G. Proje Anlatımları

  2. Sanat ve Tasarım Alanlarında Uygulanan Yeni Yöntemler ve Teknolojiler

  2A. Oyun Teknolojileri ve Tasarım
  2B. Hesaplamalı Tasarım
  2C. Yapı Bilgi Modelleme ve Mimari Tasarım
  2D. Gastronomi ve İnovasyon

  3. Tasarım, Sanat ve Kent İlişkisi

  4. Tasarımda, Sosyolojik, Psikolojik ve Kültürel Etkiler

  5. Üretim ve Tüketim Kültürü

 • Top